ALV 2020 goed bezocht

Met 46 leden is de Algemene Ledenvergadering 2020 goed bezocht. Door de weersomstandigheden is besloten om de locatie voor deze bijeenkomst te wijzigen. Zo werd de BBQ niet ontstoken in de prachtige ambiance van de wijngaard op de Markeloseberg maar op het overdekte terras van De Kroon.

Aansluitend volgde de Algemene Ledenvergadering 2020 in de zaal van De Kroon. Na een aantal vaste agendapunten doorlopen te hebben werd de bestuurswisselingen een feit en overhandigde Jan Thale Haandrikman de voorzittershamer aan Riellie Berends. Na een voorstelrondje van de nieuwe voorzitter werden de laatste agendapunten afgewerkt.

Het vlot trekken van onze vereniging in de afgelopen jaren was niet altijd gemakkelijk. Daarom zijn we Jan Thale, Jeroen, Wolter Jan en Harrie enorm dankbaar voor hun geweldige inzet voor Ondernemend Markelo waarmee zij een goede basis hebben weten te creëren voor het nieuwe bestuur.

De datum voor een volgende ledenbijeenkomst is woensdag 18 november wanneer er een stamppot-buffet in samenhang met een fietstocht en bedrijfsbezoeken gepland staan. Informatie volgt binnenkort.

Na de vergadering bleef het nog geruime tijd gezellig in de zaal van De Kroon en werd er voldoende mogelijkheid geboden om met elkaar van gedachten te wisselen.

Samen bouwen we aan Ondernemend Markelo.

Riellie, Edwin, Robert, Esther, André, Richard en Marjan

Woensdag 9 september: BBQ en aansluitend ALV 2020

ondernemend-markelo

Beste leden van Ondernemend Markelo,

Hoewel je de laatste maanden weinig van ons hebt gehoord hebben we achter de schermen alles behalve stil gezeten. Na de ‘brandbrief’ van het bestuur hebben we vier ondernemers bereid gevonden om de kar van onze vereniging, te helpen trekken. Als het aan ons ligt gaan zij dit doen met de bestuursleden, die hebben aangegeven nog niet te willen stoppen met hun bestuursfunctie bij Ondernemend Markelo. Zo blijven Esther Meijer, Robert Völkers en André Mensink de vertrouwde gezichten en willen wij jullie zo snel mogelijk kennis laten maken met de vier nieuwe bestuurskandidaten.

Op woensdag 9 september ben je vanaf 18.00 uur van harte welkom in de prachtige ambiance van wijngaard ‘De Roosenburg’ op de Markeloseberg.
We starten met een BBQ (dus opgave is verplicht!!! ). Vanaf 20.00 uur vervolgen we het programma met de Algemene Ledenvergadering.
Natuurlijk volgen we de corona-maatregelen en voorschriften en vragen we je uitdrukkelijk om deze ook op te volgen.

We  horen graag of we jullie mogen begroeten op woensdag 9 september 2020!

Met vriendelijke groet
namens het bestuur van Ondernemend Markelo

Esther Meijer
Robert Völkers
André Mensink

AGENDA: ALGEMENE LEDENVERGADERING ONDERNEMEND MARKELO

Op woensdag 9 september 2020
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Wijngaard ‘De Roosenburg’ op de Markelose Berg

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen van de Algemene ledenvergadering
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag 2019
 6. Financieel jaarverslag 2019
  • Jaarrekening 2019
  • Begroting 2020
 7. Verslag kascommissie
 8. Verlenen decharge aan het bestuur
 9. Bestuursverkiezing
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Thale Haandrikman (voorzitter)
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Wolter-Jan Kistemaker (penningmeester)
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Jeroen Meutstege (algemeen bestuurslid)
 • Tussentijds afgetreden per 6 december 2019: Harrie Veltkamp

Beoogd nieuw bestuur

 • Voorzitter: Riellie Berends
 • Vice-voorzitter,  Robert Völkers
 • Secretaris: Marjan Noteboom
 • Penningmeester: Edwin Landeweerd
 • Algemeen Bestuurslid, Richard Landuwer
 • Algemeen Bestuurslid: Esther Meijer
 • Algemeen Bestuurslid,  André Mensink

Tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur voorafgaand aan de algemene ledenvergadering melden bij één van de huidige bestuursleden.

Benoeming nieuw lid kascommissie (Ruben Meinders is aftredend)

Evenementenkalender 2020 -2021 (voorlopig)

 •         Speeddaten deel 2 (februari  2021, locatie volgt)

Rondvraag

Sluiting

Uitnodiging VDL NedCar

Beste leden,

Ondernemend Markelo organiseert voor haar leden op woensdag 26 juni 2019 een bijzondere netwerkmiddag. We gaan namelijk een exclusief bezoek brengen aan VDL NedCar in Born inclusief rondleiding door de fabriek en film.

We kunnen met maximaal 28 personen naar NedCar.
De kosten voor deze netwerkmiddag bedragen € 32,50 per persoon (exclusief btw).

Wat gaan we de doen:
11:00 uur Vertrek met de bus vanuit Markelo
14:00 uur Ontvangst bij NedCar in Born met koffie/thee & Limburgse vlaai
14:30 uur Start introductie en film VDL Nedcar
15:00 uur Start fabriekstour
16:15 uur Einde fabriekstour
16:15 uur Film Lakstraat
16:30 uur Einde programma (Born)

Heb je zin om mee te gaan? Geef je op door een mail te sturen naar: info@ondernemendmarkelo.nl.
Geef in de mail graag ook aan hoeveel personen er meegaan.
Aangezien vol ook echt vol is, is het aan te raden om niet te lang te wachten met opgeven!

Graag tot 26 juni!

Met vriendelijke groet,

Team Ondernemend Markelo
Jan Thale Haandrikman
Harrie Veltkamp
Wolter Jan Kistemaker
Mariëlle Docter
Esther Meijer
Jeroen Meutstege
Robert Volkers

Nieuwsbrief April 2019

Voorwoord

Hierbij ontvangen jullie de eerste nieuwsbrief in 2019 van Ondernemend Markelo. Door de vele uitdagingen komt deze wat later dan gepland, maar hierdoor is er ook veel te melden.

In deze nieuwsbrief een overzicht van de actualiteiten en activiteiten van Ondernemend Markelo over het eerste kwartaal. Alle informatie is uiteraard ook te vinden op onze facebook pagina of op de website.

Administratieve Mededeling

Help! Door een bug is onze mailbox gecrasht. Dit betekend helaas dat alle mail weg is. Daarom bij deze de oproep; heeft u ons in februari en maart gemaild, wilt u ons deze dan nogmaals sturen?

Voorstellen nieuw bestuur 

Per 1 januari is het bestuur van Ondernemend Markelo als volgt ingedeeld:

 • Voorzitter: Jan Thale Haandrikman, Unive Oost
 • Vicevoorzitter: Harry Veltkamp, agrarisch ondernemer
 • Penningmeester: Wolter-Jan Kistemaker, Flynth
 • Secretaris: Marielle Docter, M-Power Support
 • Bestuurslid: Jeroen Meutstege, Keukenhof van Holten en Twente
 • Bestuurslid: Esther Meijer, Erve Meenderinkboer
 • Bestuurslid: Robert Volkers, Grand Café De Kroon

Waar wij eerder dit jaar trots konden melden dat we compleet zijn, weten we sinds kort dat de secretaris functie weer beschikbaar wordt. Door emigratie naar Oostenrijk kan Marielle helaas niet langer actief blijven en zal zij per 1 juli 2019 stoppen. Graag zou zij het stokje netjes willen overdragen aan haar opvolg(st)er en daarom zijn wij op zoek naar iemand met PR en social media ervaring.

Ben jij (jonge) ondernemer en zou jij met een frisse blik Ondernemend Markelo nog beter op de kaart willen zetten? Reageer dan via de mail; info@ondernemendmarkelo.nl

Terugblik op ‘Briljant Mislukt’

Op 6 februari vond onze eerste ondernemersavond van dit jaar plaats en met de gedurfde titel ‘Briljant Mislukt’ nam Paul Louis Iske (Chief Failure Officer, schrijver en spreker) ons mee in de wereld van briljante mislukkingen. Onder het motto: “Mislukken kunnen we allemaal… Briljant mislukken, moet je toch écht iets extra’s voor brengen.”, sprak hij met een grote dosis humor over de waarde en kunst van het mislukken. Het was een waardevolle avond met voorbeelden van bijzondere mislukkingen met als boodschap dat een mislukking niet als een tekortkoming bestempeld zou moeten worden, maar als kennisvergaring. Het resultaat is namelijk vele malen leerzamer dan bij een succes.
Na de presentatie werden we allemaal aan het werk gezet en uitgedaagd om je eigen mislukking(en) te delen. Uiteraard kwamen er algemene herkenbare projecten voorbij, maar vooral de eigen mislukkingen en persoonlijke verhalen kwamen ter tafel en gaf de avond een bijzonder mooie dynamiek.

De opkomst was kleiner dan gebruikelijk, doordat de avond samenviel met een andere ondernemersactiviteit (onze planmatige mislukking en tevens leerschool voor de volgende keer), maar ondanks dat was de avond was een groot succes!

Ondernemersplatform Hof van Twente

Het Ondernemersplatform Hof van Twente is een samenwerkingsverband van de ondernemersverenigingen van Diepenheim, Delden, Bentelo, Hengevelde, Delden, Goor en Markelo.

Deze ondernemersverenigingen en de gemeente hebben afspraken gemaakt en ambities vastgelegd in de Sociaal Economische Visie. Primaire thema’s zijn Werken, Wonen/Leefbaarheid en Duurzaamheid. Dit is vertaald naar een aantal aandachtsgebieden: voldoende industrieterreinen, arbeidsmobiliteit en beschikbare arbeidskrachten, bereikbaarheid, een aantrekkelijke Hof van Twente (aantrekkelijke centra en een aantrekkelijk buitengebied), Evenementen, Aanbod van woningen gelet op de vraag.
Elk kwartaal vindt er een bijeenkomst plaats van het collega van B&W met de leden van het Ondernemersplatform.

Deze thema’s en aandachtsgebieden zijn verdeeld onder de 6 ondernemersverenigingen. Het bestuur van Ondernemend Markelo zal zich de komende maanden eveneens verdiepen deze thema’s en aandachtsgebieden om voor 2019 een aantal speerpunten te formuleren. Het is ons streven dat deze speerpunten betrekking hebben op alle ondernemers en niet uitsluitend voor één of 2 doelgroepen.

3 punten die in het bestuur zijn besproken betreffen:

 • Hoe behouden we voldoende arbeid in Markelo voor de lager opgeleide inwoners
 • Wat is nodig om de uitstraling van het dorp te verbeteren. Geen leegstand, opvullen van kale plekken teneinde een bruisend centrum te creëren met een aantrekkelijke uitstraling waar ondernemers en inwoners profijt van hebben. (Het centrum van Holten is genoemd als voorbeeld)
 • Welke rol kan de gemeente spelen op het gebied van innovatie (in brede zin). Denk aan arbeidsinnovatie, regelgeving om innovatie mogelijk te maken.

Graag vernemen wij van onze leden welke onderwerpen jullie graag vanuit Ondernemend Markelo besproken zien met de gemeente. Het gaat daarbij om onderwerpen die bij meerdere ondernemers van toepassing kunnen zijn en niet om specifieke situaties voor 1 onderneming. Ideeën kunnen worden ingediend bij het bestuur via info@ondernemendmarkelo.nl.

Een aantal onderwerpen zijn in het Ondernemersplatform al opgepakt in samenwerking met de gemeente en in een gevorderd stadium. Dit betreft onder andere:

 • uniform beleid en gezamenlijke afspraken omtrent de financiering van de plaatsing van bloembakken in de kernen.
 • Het vereenvoudigen van aanvraagtrajecten van vergunningen voor evenementen en activiteiten. Welke standaardisering is mogelijk om onnodige bureaucratische handelingen te voorkomen?

Zodra er definitieve informatie is over de reeds opgepakte projecten, zullen wij jullie daarover uiteraard informeren.

Ondernemers avond 15 mei ‘19

Reserveer maar alvast in de agenda…15 mei wordt de volgende ondernemersavond. Wij zullen op deze avond een ledenvergadering houden, waarbij jij als ondernemer het voor het zeggen heeft.

Wat verwacht je van Ondernemend Markelo?
Wat kan beter voor de ondernemers lokaal?
Is er behoefte aan bedrijfshuisvesting of een industrieterrein?
Maar ook, wat vindt jij dat wij uit moeten dragen naar de overheid?
Kortom een avond waar wij ons openstellen voor alle input en de samenwerking nog intensiever willen maken.

De officiële uitnodiging volgt nog, maar wij kunnen alvast melden dat op woensdag 15 meide avond om 20:00 uur van start gaat en dit alles plaatsvindt bij de Poppe.

Ondernemersportretten

Tijdens onze ondernemersavond in februari hebben we het er al over gehad…Om onze leden meer zichtbaarheid te geven willen van iedereen een ondernemersportret maken en deze met foto plaatsen op onze website. Daarnaast zal één van de ondernemers per week onder de aandacht komen op Facebook en willen we alle portretten bundelen tot een boek en deze eenmalig uitgeven. Jeroen Meutstege van de Keukenhof van Holten heeft om een idee te krijgen een voorbeeld gemaakt van zijn onderneming en dit portret is te vinden op de website.

Binnenkort zullen wij een uitnodiging sturen om een vragenlijst in te vullen en deze met foto te retourneren. Wij zullen op volgorde van binnenkomst de portretten uitwerken en op de website plaatsen.

Fairtrade keurmerk

Fairtrade Gemeente is een titel voor gemeenten die zich hebben verbonden aan eerlijke handel, ofwel fairtrade. Zo werken in fairtrade gemeenten de lokale overheid, bedrijven en burgers samen om de verkoop en de promotie van eerlijke producten te vergroten.

Markelo heeft dit keurmerk en is dus een fairtrade gemeente, maar dat dragen we eigenlijk niet uit. Wij willen dit graag meer onder de aandacht brengen en zoeken hiervoor ideeën/input. Alle suggesties zijn welkom op info@ondernemendmarkelo.nl

Slotwoord

In deze nieuwsbrief hebben we jullie geïnformeerd over de ledenvergadering op 15 mei. De officiële uitnodiging volgt nog, maar graag horen wij op voorhand al ideeën en suggesties voor onze activiteiten. Dit kan per mail naar info@ondernemendmarkelo.nl  

Voor nu rest ons jullie nog een heel prettig weekend toe te wensen!

Vriendelijke groet namens het bestuur van Ondernemend Marke