AVG verklaring

Ondernemend Markelo  – hierna te noemen OM –  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

  • Website :          ondernemendmarkelo.nl
  • Facebook:        facebook.com/ondernemendmarkelo
  • Email adres:    info@ondernemendmarkelo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken en doel:

OM verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens worden verwerkt in de ledenadministratie. Van bezoekers van de website en facebook van OM worden geen gegevens vastgelegd.

Tijdens activiteiten van OM worden mogelijk foto’s gemaakt, maar ook sfeerimpressies. Op deze sfeerimpressies zijn mogelijk naast leden ook personen, zijnde niet OM-leden, zichtbaar. OM vraagt voorafgaand aan plaatsing niet expliciet toestemming voor het plaatsen van dit fotomateriaal. Mocht u bezwaar maken tegen plaatsing van fotomateriaal waarop u herkenbaar bent, dan kunt u dit per e-mail kenbaar maken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel verwerken:

– Naam

– Adresgegevens

– Geboortedatum

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Ingangsdatum lidmaatschap

– deelname AED project

– Bankrekeningnummer

Het beheer van de ledenadministratie ligt bij de penningmeester. De bestanden zijn opgeslagen op de computer van voornoemde persoon en worden periodiek geback-upt. Verder zijn deze computers beschermd tegen hacken (Firewall) en virussen (virusscanner).  De toegang tot de betreffende computers zijn beveiligd met een wachtwoord. In E-mailberichten van het bestuur worden de geadresseerden uitsluitend in BCC opgenomen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

OM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of persoonlijk bericht, ook onderling tussen de leden.

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website, Facebook en/of dienst verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming bijzondere en/of gevoelige persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan per e-mail contact op.

Geautomatiseerde besluitvorming

OM neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

OM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden                                                       

OM verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

OM gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Als er sprake is van het gebruik van cookies, dan zijn dat functionele cookies die buiten de AVG vallen. Tracking cookies worden niet gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OM.  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per e-mail sturen (info@ondernemendmarkelo.nl).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, moet het verzoek altijd persoonlijk aan de secretaris worden gericht.  OM wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

OM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan per email contact op.

Melden datalekken

Het vermoeden van datalekken kan per e-mail (info@ondernemendmarkelo.nl) gemeld worden of mondeling bij de secretaris. De secretaris zorgt i.o.m. de melder voor het melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.