Woensdag 9 september: BBQ en aansluitend ALV 2020

Beste leden van Ondernemend Markelo,

Hoewel je de laatste maanden weinig van ons hebt gehoord hebben we achter de schermen alles behalve stil gezeten. Na de ‘brandbrief’ van het bestuur hebben we vier ondernemers bereid gevonden om de kar van onze vereniging, te helpen trekken. Als het aan ons ligt gaan zij dit doen met de bestuursleden, die hebben aangegeven nog niet te willen stoppen met hun bestuursfunctie bij Ondernemend Markelo. Zo blijven Esther Meijer, Robert Völkers en André Mensink de vertrouwde gezichten en willen wij jullie zo snel mogelijk kennis laten maken met de vier nieuwe bestuur kandidaten.

Op woensdag 9 september ben je vanaf 18.00 uur van harte welkom in de prachtige ambiance van wijngaard ‘De Roosenburg’ op de Markeloseberg.
We starten met een BBQ (dus opgave is verplicht!!! ). Vanaf 20.00 uur vervolgen we het programma met de Algemene Ledenvergadering.
Natuurlijk volgen we de corona-maatregelen en voorschriften en vragen we je uitdrukkelijk om deze ook op te volgen.

We  horen graag of we jullie mogen begroeten op woensdag 9 september 2020!

Met vriendelijke groet
namens het bestuur van Ondernemend Markelo

Esther Meijer
Robert Völkers
André Mensink

AGENDA: ALGEMENE LEDENVERGADERING ONDERNEMEND MARKELO

Op woensdag 9 september 2020
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Wijngaard ‘De Roosenburg’ op de Markelose Berg

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen van de Algemene ledenvergadering
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag 2019
 6. Financieel jaarverslag 2019
  • Jaarrekening 2019
  • Begroting 2020
 7. Verslag kascommissie
 8. Verlenen decharge aan het bestuur
 9. Bestuursverkiezing
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Thale Haandrikman (voorzitter)
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Wolter-Jan Kistemaker (penningmeester)
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Jeroen Meutstege (algemeen bestuurslid)
 • Tussentijds afgetreden per 6 december 2019: Harrie Veltkamp

Beoogd nieuw bestuur

 • Voorzitter: Riellie Berends
 • Vice-voorzitter,  Robert Völkers
 • Secretaris: Marjan Noteboom
 • Penningmeester: Edwin Landeweerd
 • Algemeen Bestuurslid, Richard Landuwer
 • Algemeen Bestuurslid: Esther Meijer
 • Algemeen Bestuurslid,  André Mensink

Tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur voorafgaand aan de algemene ledenvergadering melden bij één van de huidige bestuursleden.

Benoeming nieuw lid kascommissie (Ruben Meinders is aftredend)

Evenementenkalender 2020 -2021 (voorlopig)

 •         Speeddaten deel 2 (februari  2021, locatie volgt)

Rondvraag

Sluiting